Home
Algemene Voorwaarden
Route
Afbeeldingengalerij
vacature
deurenhanger deurmontage
Timmerbedrijf Marcel v.o.f.
blad 1
blad 1
blad 2


 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Timmerbedrijf Marcel V.O.F. te Heukelum, Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer: 11065636

 

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arie Marcel de Jong h.o.d.n. Timmerbedrijf Marcel, aan de Voorstraat 18 te (4161CT) Heukelum, KvK-nummer: 11065636, hierna te noemen: “opdrachtnemer” en op alle door opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op door opdrachtnemer aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en diensten aan opdrachtgevers.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of zaken of die tot enige contractuele relatie st<personname>aat met opdrachtnemer uit hoofde van welke overeenkomst dan ook.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2. Offertes

 

 

 

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodig<personname>ingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een opdracht. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als opdracht, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geach<personname>t wordt door ons te zijn aanvaard. In geval van opdrachten met een totaal factuurbedrag exclusief omzetbelasting van maximaal € 5.000,- en in geval van spoedopdrachten, wordt deze door opdrachtnemer tevens geacht te zijn aanvaard indien hij tot levering overgaat en/of de verzochte werkzaamheden heeft aangevangen, waarbij opdrachtnemer de opdracht zoveel mogelijk alsnog op korte termijn aan de opdrachtgever dient te bevestigen.

Van de door ons gedane offertes maken deel: ontwerpen, teken<personname>ingen, modellen, monsters, beschrijv<personname>ingen, afbeeld<personname>ingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nie<personname>t worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt opdrachtnemer dienaangaande alle intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Indien de opdrach<personname>t waarop onze offerte betrekking heeft afwijkt van de standaardmaten, is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten voor het aanpassen en of (laten) maken en/of aanpassen van de daarvoor benodigde mallen, machines en gereedschappen, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 

 

 

Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand wanneer opdrachtnemer een opdracht schriftelijk aanvaard. Een overeenkoms<personname>t wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het momen<personname>t waarop opdrachtnemer de opdrachtbevestiging verzenden.

De opdrachtgever is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan opdrachtnemer gegeven, gebonden gedurende een periode van 100 dagen na dagtekening van de opdracht of (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van de opdracht. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdrach<personname>t wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven na deze periode van 100 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) opdracht tot stand komt, indien opdrachtnemer de opdracht alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 100 dagen.

De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juis<personname>t weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van opdrachtbevestiging schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezegg<personname>ingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezegg<personname>ingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s)/directie schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

 

 

 

 

Artikel 4. Prijzen

 

 

 

Alle aanbiedingen, prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten die moeten worden gemaakt, zoals tol of veerdienst kosten. (tot <metricconverterproductid50 km>50 km enkele reis vrij van kosten, tot <metricconverterproductid100 km>100 km enkele reis zal 1 uur per dag in rekening worden gebracht, voor deze onkosten, boven de <metricconverterproductid100 km>100 km enkele reis worden 2 uren per dag in rekening gebracht.)

Alle prijzen op offerte’s hebben een geldigheid van 30 dagen vanaf de aanmaakdatum, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen kunnen per werk verschillen en zijn afhankelijk van de producten, de te verwerken materialen en andere invloeden, w.o. doch niet uitsluitend de omvang van de werkzaamheden.

Indien er op een werk geen gehele dagproductie kan worden gemaakt, zullen de overige uren aangevuld worden tot een normale dagproductie met het standaard geldende uurtarief.

Opdrachtgever zal zorgdragen voor parkeerpl<personname>aats op de bouw of direct in de nabijheid gelegen. Bij betaald parkeren komen de kosten voor rekening opdrachtgever

De in offertes, contracten en opdrachtbevestig<personname>ingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belast<personname>ingen, invoerrechten en andere heff<personname>ingen van overheidswege.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering of aanvang van de werkzaamheden, verhog<personname>ingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhog<personname>ingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft opdrachtnemer het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit l<personname>aatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever echter slechts indien opdrachtnemer zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit verander<personname>ingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8  dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van opdrachtnemer per aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Aanvang werkzaamheden, leveringstermijnen, locatie en wanprestatie

 

 

 

De door opdrachtnemer opgegeven aanvangstijden en leveringstermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits opdrachtnemer beschikt over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden en diensten (door opdrachtgever aan te leveren) benodigde gegevens. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden of aanvangsdatum zijn nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering of aanvang dient opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd of aanvangsdatum is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Op de werkplek is een vrije werkruimte nodig van 4x5 meter met een stroomkast of aansluit<personname>ingen niet meer dan <metricconverterproductid30 meter>30 meter verwijderd van de pl<personname>aats waar de materialen of producten (w.o. in deze voorwaarden onder andere wordt begrepen: deuren) zijn opgeslagen.

Transport van materialen/producten in verticale richt<personname>ingen, is voor opdrachtgever.

Indien het gebouw meer dan 3 verdiep<personname>ingen heeft en niet over een gelijkvloerse lift beschikt, zal opdrachtgever hulp ter beschikking stellen, voor het transporteren van gereedschappen, machines en de benodigde materialen/producten.

Materialen en producten dienen te worden opgeslagen op centrale pl<personname>aatsen, op verdiep<personname>ingen, beganegrond of kelder. Met kleine aantallen per verdieping zullen de materialen en producten in onderling overleg van meerdere verdiep<personname>ingen bij elkaar naar een verdieping worden getransporteerd.

Opdrachtgever draagt zorg voor het opruimen van verpakkingsmaterialen en het opruimen en schoonmaken ter plaatse, zeker in geval aldaar bewerkingen, w.o. infrezingen zijn gedaan. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk zorgdragen voor een beperking van afval en wanneer de tijd zulks toelaat tevens zorgdragen voor het zoveel  mogelijk bijeenvegen van afval en zaagsel.

Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van diensten op de in de opdracht aangegeven locatie.

Verzoekt een opdrachtgever om de levering van zaken en diensten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen pl<personname>aatsvinden, dan kan opdrachtnemer de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Indien de levering van diensten in gedeelten geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan wel op andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Opdrachtnemer kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien opdrachtgever surséance van betaling of een (wettelijke) schuldsanering aanvraagt c.q. deze opdrachtgever wordt verleend of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld dan wel anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en deze uit de boedel volledig kan voldoen, onverminderd de plicht van de opdrachtgever om de geleden en/of te lijden schade van te vergoeden.

 

 

 

 

 

 


HomeAlgemene VoorwaardenRouteAfbeeldingengalerijvacature