Home
Algemene Voorwaarden
Route
Afbeeldingengalerij
vacature
deurenhanger deurmontage
Timmerbedrijf Marcel v.o.f.
blad 2
blad 1
blad 2

Artikel 6. Reclame door de opdrachtgever

 

 

 

De opdrachtgever st<personname>aat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die opdrachtnemer verstrekt heeft. De opdrachtgever moe<personname>t waar het de in de offerte van opdrachtnemer, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, voor wat de door opdrachtnemer verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke afwijkingen en met kleine wijzig<personname>ingen in de geleverde zaken en diensten. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijk<personname>ingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de opdrachtgever rekening te houden met gebruikelijke afwijkingen. De geleverde zaken en diensten mogen derhalve voorzover het g<personname>aat om kleine m<personname>aatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzig<personname>ingen van de omschrijving in de opdrachtbevestiging afwijken.

Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan zaken en diensten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen 1 dag na oplevering door opdrachtnemer schriftelijk (per fax/e-mail) aan opdrachtnemer worden gemeld. Zulks geldt tevens indien de zaken niet aan de opdrachtgever (konden) worden geleverd doch deze mededeling dient te geschieden per aangetekende brief, fax of e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het opdrachtnummer, waarmee de betreffende zaken zijn overeengekomen. opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten na elke werkdag

Gebreken die ten tijde van de oplevering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan opdrachtnemer ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht;

de opdrachtgever opdrachtnemer geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door opdrachtnemer voorzien;

de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking to<personname>t welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;

de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijke termijn ontbreekt, de klachten eers<personname>t worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sinds de oplevertijd is verstreken.

In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken en diensten zal een door opdrachtnemer aangegeven te goeder naam bekendstaand bureau een bindende uitspraak doen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

 

 

Uitsluitend indien de garantieverplicht<personname>ingen terzake de door opdrachtnemer geleverde zaken en diensten niet door derden (zoals fabrikanten/leveranciers) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever jegens opdrachtnemer (garantie-)aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van verkeerde montage door opdrachtnemer. Beschadigingen, etc. na de oplevering vallen niet meer onder de garantie van .

Ingeval van reclame is opdrachtnemer, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door opdrachtnemer wordt vastgesteld en voor opdrachtnemer tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 best<personname>aat, uitsluitend gehouden tot zulks ter  keuze van opdrachtnemer:

(kosteloos) herstel van gebreken;

levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzig<personname>ingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van opdrachtnemer.

Behoudens eventuele verplicht<personname>ingen van opdrachtnemer uit hoofde van het bovenstaande is opdrachtnemer nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet zijdens opdrachtnemer (door degenen die opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Opdrachtnemer ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)lever<personname>ingen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame best<personname>aat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Alsdan staat het opdrachtnemer vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.

De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten doen gelden, voorzover de wet niet verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 

 

 

Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, door overmaking van het volledige bedrag op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken en/of diensten, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum indien zulks schriftelijk is overeengekomen, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van opdrachtnemer als de dag van betaling. Wanneer het (offerte-)bedrag meer dan € 5.000,00, zegge: (vijfduizend Euro) bedraagt, is het te doen gebruikelijk dat betaling in termijnen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen, waarbij telkens na (op-)levering van een alsdan nader bepaalde hoeveelheid zaken en/of diensten deelbetalingen binnen de overeengekomen termijn(en) worden voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overg<personname>aat, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere <personname>ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft opdrachtnemer het recht, indien een voorzover voldoende samenhang best<personname>aat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle overige rechten van opdrachtnemer.

Voorts is opdrachtnemer alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door opdrachtnemer verrichte prestatie, onverminderd het recht op (aanvullende) schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij c.q.  de kredietverzekeraar van opdrachtgever aan opdrachtnemer, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere <personname>ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 3 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,00  alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn in voorkomend geval alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late of niet-volledige betaling voortvloeiend kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Betal<personname>ingen strekken, conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek, eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken en diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst en deze al dan niet (gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Opdrachtnemer kan zijn vorder<personname>ingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van welke overeenkomst met opdrachtnemer dan ook verschuldigd is, waarin begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9. Gewijzigde uitvoering en meer- en minderwerk

 

 

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de opdracht of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minderwerk verrekend.

Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:

 

ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

 

ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

 

ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

ingeval van schorsing van de werkzaamheden

 

in de gevallen als bedoeld in het eerste lid.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

 

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

 

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de opdrachtbevestiging/offerte zijn begrepen en die bestemd zijn voor het aanschaffen van materialen/producten en/of het verwerken daarvan, en/of het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

                        Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

 

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 10%..

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10. Overmacht

 

 

 

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van opdrachtnemer die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd (derhalve een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmach<personname>t wordt mede verstaan: oorlog, onlusten, aanslagen en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, stroomstoring van energiebedrijf, epidemieën, gebrek aan grondstoffen en materialen, ondeugdelijke teken<personname>ingen en lijsten, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, stor<personname>ingen in het bedrijf van opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperk<personname>ingen of -verboden, belemmer<personname>ingen veroorzaakt door m<personname>aatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien opdrachtnemer door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te zijner keuze. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

 

 

 

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

 

 

Op de door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, dan wel terzake (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en door opdrachtnemer verrichte lever<personname>ingen dan wel terzake (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, waarbij klachten als bedoeld in artikel <metricconverterproductid6 in>6 in eerste instantie worden behandeld als bedoeld in artikel 6 lid 5.

 


 


HomeAlgemene VoorwaardenRouteAfbeeldingengalerijvacature